O nas - banner

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela to szkoła wyznaniowa powołana do życia w 1 września 2005 r. Jej otwarcie zainicjowało rozwój szkolnictwa katolickiego w powiecie ostrowieckim. Jest to szkoła otwarta dla wszystkich chętnych, której działalność określona jest przez jej katolicki charakter. Misja szkoły nawiązuje do słów św. Maksymiliana Kolbe, powtórzonych przez Jana Pawła II w encyklice „Redemptor hominis”: „Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”. Dlatego też każdy nauczyciel stara się wdrażać w życie hasło szkoły: „Wiedzę przekazujemy z miłością”. Od początku istnienia szkoły jej rysem szczególnym była przyjazna atmosfera panująca w placówce, budowana w oparciu o życzliwość i wzajemny szacunek. Początkowo szkoła mieściła się w niewielkim przykościelnym budynku w Szewnie, w parafii, w której Proboszczem był niegdyś Patron Szkoły. Rozwój placówki – dbałość o zabezpieczenie coraz lepszych warunków nauczania oraz powiększanie się bazy dydaktycznej – miał wpływ na przeniesienie siedziby szkoły do Ostrowca Świętokrzyskiego. Od samego początku szkoła promuje określony model zachowań zawarty w „profilu absolwenta”. Wychowanek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela powinien być człowiekiem rozwijającym i pogłębiającym swój związek z Bogiem i starającym się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; mieć poczucie własnej wartości wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga; kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności; umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej; być patriotą – znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski, korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie; wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, także korzystając z nowoczesnych źródeł informacji; jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, przestrzegać zasad tolerancji, reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury; spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

Wiele z podejmowanych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz pracy szkoły, tworząc jej charakter oraz szkolną tradycję. Należą do nich m.in.: szkolne dni skupienia, wyjazdowe rekolekcje zamknięte, wspólne Msze święte, modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, nabożeństwa, udział w Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”, działalność szkolnego koła „Caritas”, coroczna mikołajkowa zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka, pielgrzymki uczniów i nauczycieli, współpraca z Radą Szkół Katolickich, dni otwarte KUL, Dni Otwartej Furty w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami. Bierze udział w wielu projektach i programach, m.in.: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem”, program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”, warsztaty z doradztwa zawodowego (program „Klucz do kariery”), kampania społeczna „Nie daj się uzależnić od hazardu”, program „Szkoła przyjazna rodzinie”. Należy do Klubu Szkół „UNICEF”. Posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”. Uczniowie mogą korzystać z programów stypendialnych, w tym z Fundacji „Chleb Życia”. Organizowane są spotkania z różnymi osobami – historykami, pisarzami, muzykami, ss. zakonnymi (siostry albertynki), studentami, uczniami z Ukrainy.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień, potrzeb i predyspozycji. W szkole indywidualizuje się proces kształcenia. Nauczyciele współpracują z pedagogiem, rodzicami, dostosowują wymagania oraz sposób oceniania do potrzeb uczniów. Prowadzi się analizę osiągnięć uczniów m.in. poprzez diagnozę wstępną, porównywanie wyników edukacyjnych uczniów z poprzednich etapów kształcenia oraz po każdym semestrze, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, rozmowy z rodzicami, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, analizę wyników wewnętrznych testów wzorowanych na arkuszach egzaminacyjnych CKE typu „Próbna matura” oraz bieżących wyników nauczania. Na tej podstawie przygotowywana jest oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli wdrażane są nowe pomysły, dużą popularnością wśród uczniów cieszy się np. koło filmowe. W wybranych miesiącach organizowane są cykle zajęć międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnych konkursów poświęconych określonej dziedzinie, są to akcje tj.: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Matematyki, Akcja propagująca czytelnictwo. Uczniowie od lat redagują szkolną gazetkę, prowadzili szkolną telewizję.

Zajęcia w szkole odbywają się w klasach liczących najwyżej 20 uczniów. Nauczyciele mogą dobrze poznać swoich wychowanków i zdiagnozować ich potrzeby. Uczniowie Katolickiego LO biorą udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach, programach i projektach. Niewątpliwym sukcesem szkoły jest fakt, iż wielu uczniów, którzy doświadczyli niepowodzeń szkolnych na poprzednich etapach kształcenia, lub zdecydowali o zmianie szkoły i przyjściu do Katolickiego Liceum, zmieniło swój stosunek do nauki. Uczniowie niejednokrotnie rozwijali swoje zainteresowania, angażowali się w życie szkoły, a co najważniejsze – z powodzeniem przystępowali do egzaminu maturalnego oraz kontynuowali naukę na studiach. Wychowankowie Katolickiego Liceum to niejednokrotnie osoby o szerokich zainteresowaniach, wybierające ciekawe kierunki studiów, często o nachyleniu humanistycznym bądź artystycznym (kreatywne pisanie, literatura słowiańska, prawo, dziennikarstwo, nauki społeczne). Wielu z powodzeniem łączy studia z pracą, a niektórzy decydują się związać swoje życie ze stanem duchownym (seminarium, zakon).

Liceum katolickie, czyli jakie ?

Żywy pomnik
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela to szkoła, której tradycje sięgają 2005 roku. Powstało jako placówka działająca przy parafii św. św. Mikołaja i Rocha w Szewnie, miejscu wieloletniej duszpasterskiej posługi ks. Popiela – postaci zasłużonej dla regionu ostrowieckiego. Liceum jest żywym pomnikiem utrwalającym zasługi i pamięć o charyzmatycznym kapłanie.

Egalitaryzm
Podobnie jak ksiądz Marcin, który był kapłanem wszystkich – nikogo nie oceniał ani nie wyróżniał, tak Liceum Katolickie jest szkołą otwartą dla każdego, również dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Ksiądz Popiel zarażał swoim entuzjazmem ludzi o różnych poglądach, statusie społecznym, czy majątkowym. Liceum Katolickie pragnie kontynuować takie podejście. W czasach, gdy niektórzy podkreślają swój elitarny charakter, szkoła imienia ks. Marcina Popiela otwiera się dla wszystkich. Każdy jest u nas zauważony, doceniony, ma możliwość rozwoju. Nauka w liceum jest bezpłatna, szkoła nie pobiera czesnego.

Innowacyjność
Katolickie Liceum, nawiązując do tradycji szkół tego typu, dba o zapewnienie wychowankom jak najwyższego poziomu i jak najlepszych narzędzi do pracy. W ofercie znajdują się zajęcia służące rozwojowi pasji i zainteresowań, często z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Każda z sal wyposażona jest w: tablicę interaktywną, komputer, głośniki i mikrofony. Sale przystosowane są do prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym, z bieżącą transmisją zajęć on-line. W szkole działa Internet światłowodowy. Nowością są lekcje z etyki biznesu, podczas których uczniowie uczą się savoir vivre’u. Zajęcia prowadzone są m.in. w restauracji. Młodzież może ćwiczyć zasady zachowania się w sytuacjach oficjalnych.

Coś dla ciała, coś dla ducha
Dbając o wszechstronny rozwój wychowanków, szkoła oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak: indywidualne i grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koło zdrowego żywienia, koło dyskusyjne, koło szachowe, koło teatralne, koło filmowe, szkolne koło sportowe, zajęcia na basenie. Organizowane są liczne wycieczki krajowe i zagraniczne (Włochy, Hiszpania). Młodzież odwiedza galerie, muzea, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne czy centra rozrywki („Energylandia”). Tę dbałość o wszechstronny rozwój obu stref: duchowej i fizycznej widać nawet na szkolnym korytarzu, gdzie obok strefy wypoczynku i stołów do ping-ponga znajduje się minigaleria klasyki polskiego malarstwa.

Bogata oferta edukacyjna
Szkoła oferuje zajęcia na czterech profilach: humanistyczno-prawnym z elementami dziennikarstwa (rozszerzenia: j. polski, j. angielski, historia), lingwistyczno-turystycznym (rozszerzenia: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie), medyczno-przyrodniczym z elementami dietetyki (rozszerzenia: biologia, chemia, j. angielski) oraz psychologicznym z kryminalistyką (rozszerzenia: j. angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia). Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski. W ramach poszczególnych profili uczniowie uczestniczą w projektach z wyjazdami zagranicznymi, jak również mogą korzystać z zajęć doskonalących umiejętności. Biorą udział w audycjach radiowych, publikują artykuły w prasie, prowadzą wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, uczestniczą w konkursach nt. zdrowego żywienia, mają zajęcia z ratownikami medycznymi, uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Pomoc innym
Co jednak niezmiernie ważne – szkoła katolicka to taka, w której szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie wartości. Tych najważniejszych, ogólnoludzkich: przyjaźni, miłości, tolerancji, otwartości, pomocy innym. Uczniowie uczą się empatii, działając w szkolnym kole „Caritas”, współpracując z domami dziecka, organizując zbiórki, angażując się w pomoc przy parafiach, działając w ramach szkolnego wolontariatu. Szkoła od lat realizuje program profilaktyki nowotworowej we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym. Młodzież zaangażowana jest również w akcje krwiodawstwa. W ramach praktyk, nie tylko na profilu medycznym, planowana jest współpraca z ostrowieckim hospicjum.

Miłość bliźniego
Służba drugiemu człowiekowi jest właśnie tą wartością, którą promuje Katolickie Liceum. Od samego początku istnienia placówki, misja szkoły, będąca parafrazą słów o. Maksymiliana Kolbego, brzmi: „Wiedzę przekazujemy z miłością”.